Vedtekter

Vedtekter datert 21.09.2020

Foreningens navn er “Ups & Downs Oslo” (i det videre omtalt som UDO).

Foreningen har sitt sete i Oslo kommune.

Formålsparagraf

Ups & Downs Oslo er en selvstendig juridisk forening for mennesker med Down Syndrom og deres familier, som skal bidra til å formidle kunnskap om Down Syndrom gjennom å innhente og dra nytte av foreldrenes ulike erfaringer.

UDO er et lokallag under Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS).
NNDS er en landsomfattende frivillig interesse organisasjon for alle med Down syndrom og personer med interesse for Down Syndrom. NNDS skal legge til rette for, og bidra med; kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og trygge fellesskap som gir hverdagsmestring for mennesker med Down syndrom og deres nærmeste i alle livsfaser, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

UDO skal primært være et sosialt samlingspunkt hvor gjensidig motivasjon, oppmuntring og foreldrestøtte står i fokus. UDO fungerer også som en interesseorganisasjon/pressgruppe, blant annet mot kommune og offentlige instanser.

Medlemmer

UDO er åpen for mennesker med Down Syndrom og deres familier, samt andre som har interesse av arbeidet for mennesker med Down Syndrom. Medlemskapet er personlig, dvs for enkeltmedlemmer.
Landsmøtet i NNDS fastsetter kontingenten.

Foreningen retter sine aktiviteter mot de som bor i Oslo-området.

Medlemsaktiviteter

Betalende medlemmer har rett til å delta på alle aktiviteter som arrangeres i foreningens regi.

Medlemsaktiviteter kan blant annet være, men er ikke begrenset til:

 • Temakvelder
 • Sommertreff
 • Juletrefest
 • Sosiale sammenkomster (Pizzakvelder eller lignende)
 • Helgeseminar
 • Fritidsaktiviteter for barna (idrett, musikk, drama m.m)

Generalforsamling

Generalforsamlingen er UDO sitt øverste organ. Betalende medlemmer har rett til å delta på generalforsamlingen, og kan møte via fullmektig.
Generalforsamling skal avholdes innen 1. april hvert år. Styret innkaller til generalforsamling med minst 3 ukers varsel. Saker og forslag til vedtektsendringer må sendes ut sammen med innkalling til generalforsamling. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 1. februar. Endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de oppmøtte medlemmene. Generalforsamling kan avvikles i tilknytning til en annen medlemsaktivitet.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 • Styrets årsberetning, inklusive regnskap
 • Eventuelle endringer i foreningens vedtekter
 • Valg til styret
 • Valg av revisor
 • Fastsettelse av medlemskontigent
 • Saker innmeldt av medlemmene

Styret

UDO sitt daglige virke ivaretas av et styre på minst 6 personer som velges for normalt to år av gangen, hvorav halvdelen av styret kommer på valg hvert år. Det er mulig med gjenvalg.

Styrets medlemmer skal dekke følgende funksjoner:

 • Leder
 • Sekretær
 • Økonomi/kasserer
 • Styremedlemmer
 • 1 varamedlem

UDO sin leder og andre av styrets funksjoner velges av og blant styrets medlemmer.

Styret kan oppnevne arbeidsutvalg for spesielle saker, herunder utnevne Delegater som har stemmerett ved Landsmøtet i NNDS.

Prokura og signaturrett

Styrets leder og ett styremedlem har signaturrett og prokura i fellesskap.

Avgjørelser i styret

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Beslutninger som oppnår stemmelikhet avgjøres ved lederens dobbeltstemme.

Økonomi

Foreningens inntektskilder kan være:

 • Medlemskontingent
 • Offentlig støtte
 • Sponsorstøtte

Tilknytning til andre foreninger

Foreningen skal søke å samarbeide med:

 • Relevante kommunale og fylkeskommunale etater (PPT, Habiliteringstjenesten, ol.)
 • Andre regionale Ups & Downs foreninger

Oppløsning

Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall på generalforsamling.

Ved oppløsning omgjøres UDOs eventuelle økonomiske midler til stipendier for arbeid med å fremme forsknings- og utviklingsarbeid for mennesker med Downs syndrom.