Vedtekter

Foreningens navn og sete Foreningens navn er “Ups & Downs Oslo”. Foreningen har sitt sete i Oslo kommune.

Formålsparagraf

Ups & Downs Oslo er en forening for mennesker med Down Syndrom og deres familier, som skal bidra til å formidle kunnskap om Down Syndrom gjennom å innhente og dra nytte av foreldrenes ulike erfaringer.

Foreningen skal primært være et sosialt samlingspunkt hvor gjensidig motivasjon, oppmuntring og foreldrestøtte står i fokus. Foreningen fungerer også som en interesseorganisasjon/pressgruppe, blant annet mot kommune og offentlige instanser.

Medlemmer

Foreningen er åpen for mennesker med Down Syndrom og deres familier, samt andre som har interesse av arbeidet for mennesker med Down Syndrom.

Foreningen retter sine aktiviteter mot de som bor i Oslo området.

Medlemsaktiviteter

Betalende medlemmer har rett til å delta på alle aktiviteter som arrangeres i foreningens regi.

Medlemsaktiviteter kan blant annet være, men er ikke begrenset til:

 • Temakvelder
 • Sommertreff
 • Juletrefest
 • Sosiale sammenkomster (Pizza kvelder eller lignende)
 • Helgeseminar
 • Fritidsaktiviteter for barna (idrett, musikk, drama m.m)

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Betalende medlemmer har rett til å delta på generalforsamlingen, og kan møte via fullmektig.
Generalforsamling skal avholdes innen 1. april hvert år. Styret innkaller til generalforsamling med minst 3 ukers varsel. Saker og forslag til vedtektsendringer må sendes ut sammen med innkalling til generalforsamling. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 1. februar. Endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de oppmøtte medlemmene. Generalforsamling kan avvikles i tilknytning til en annen medlemsaktivitet.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 • Styrets årsberetning, inklusive regnskap
 • Eventuelle endringer i foreningens vedtekter
 • Valg til styret
 • Valg av revisor
 • Fastsettelse av medlemskontigent
 • Saker innmeldt av medlemmene

Styret

Foreningens daglige virke ivaretas av et styre på minst 6 personer som velges for normalt to år av gangen, hvorav halvdelen av styret kommer på valg hvert år. Det er mulig med gjenvalg.

Styrets medlemmer skal dekke følgende funksjoner:

 • Leder
 • Sekretær
 • Økonomi/kasserer
 • Styremedlemmer
 • 1 varamedlem

Foreningens leder og andre av styrets funksjoner velges av og blant styrets medlemmer.

Styret kan oppnevne arbeidsutvalg for spesielle saker.

Avgjørelser i styret

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styrets medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall. Beslutninger som oppnår stemmelikhet avgjøres ved lederens dobbeltstemme.

Økonomi

Foreningens inntektskilder kan være:

 • Medlemskontigent
 • Offentlig støtte
 • Sponsorstøtte

Tilknytning til andre foreninger

Foreningen skal søke å samarbeide med:

 • Relevante kommunale og fylkeskommunale etater (PPT, Habiliteringstjenesten, ol.)
 • Norsk Nettverk for Downs Syndrom (NNDS)
 • Nasjonal og andre regionale Ups & Downs foreninger

Oppløsning

Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall på generalforsamling.

Ved oppløsning omgjøres foreningens eventuelle økonomiske midler til stipendier for arbeid med å fremme forsknings- og utviklingsarbeid for mennesker med Downs syndrom.